dr Dejan Mirković, dr docent
Katedra za Elektroniku, LEDA laboratorija

Projektovanje (Digitalnih) Integrisanih Kola

NAPOMENA: Sva korespodencija obavljaće se putem Microsoft Teams platforme na kanalu,

PDIK (2OEE6O06, 2OEM8A03)

Kontakti nastavnika su:

Najbrži i najefikasniji način komunikacije sa nastavnicima je putem četa na MS Teams platformi.